Pravidla pro provoz tenisových kurtů TJ Jaroměřice 2016

Za provoz tenisových kurtů a veškerou organizační činnost odpovídá osoba tzv. Týdenní služba, které ustanovil výbor oddílu tenisu na období roku 2016. ( Rozpis služeb je zveřejněn zde)

 

Týdenní služba odpovídá, zajišťuje a řídí následující činnosti :

 • Zajišťuje provoz kurtů, (organizačně, metodicky, provozně)
 • Stanovuje systém rezervace tenisových kurtů (soukromé a firemní akce)
 • Přiděluje kurty zájemcům, vede evidenci obsazenosti, vybírá a eviduje poplatky za  pronájem kurtů, atd.
 • Zajišťuje prodej permanentek
 • Zajišťuje celkový pořádek a kázeň v areálu tenisových kurtů a kabin.
 • Stanovuje provozní dobu na kurtech, změny provozní doby
 • Informuje veřejnost o aktuálním dění formou nástěnky a web. stránek

Povinnosti hráčů:

 • Hráči jsou v areálu tenisových kurtů povinni dodržovat tyto pokyny
 • Před zahájením hry projednat se službou délku hry a přidělení kurtu
 • Případné prodloužení stanovené doby hry projednat se službou.Vstupovat na kurt pouze v obuvi bez kolíků a hrubé podrážky
 • Před zahájením hry provést nalajnování kurtu
 • Při hře se chovat ohleduplně, zachovávat klid a nevhodnými projevy nevyrušovat ostatní hráče, řídit se pokyny správce kurtů 
 • Na kurtech udržovat pořádek, uklidit po sobě odpadky.
 • Po skončení hry je hráč povinen upravit povrch kurtu, škrabkou urovnat nerovnosti, stáhnout kurt sítí a v případě potřeby nakropit
 • Po ukončení hry a úpravě kurtu ihned informovat správce, předat službě kurt a provézt úhradu za pronájem (pokud není permanentka )
 • Do hrací doby se počítá i doba, kterou stráví hráč s úpravou kurtu
 • Nahlásit službě zjištěné závady při hře,případně poškození zařízení